Doktor-Ernst-Hauswedell, Hamburg, Nov. 1951

Titel
Doktor-Ernst-Hauswedell, Hamburg, Nov. 1951
Ort
Datum
Datierung
03.11.1951