C.G. Boerner, Leipzig, Nov. 1927

Titel
C.G. Boerner, Leipzig, Nov. 1927
Ort
Leipzig
Verkauf aus folgenden Sammlungen
Verkauf aus folgenden Privatsammlungen