Kongress Baltischer Archäologen (2 : 1930 : Rīga)

Main page content

Name
Kongress Baltischer Archäologen (2 : 1930 : Rīga)
Name des Kongresses (GND)
Kongreß Baltischer Archäologen (2 : 1930 : Rīga)
Weitere Namen des Kongresses (GND)
Baltijas Aizvēstures Kongress (2 : 1930 : Rīga)
Konferenz Baltischer Archäologen (2 : 1930 : Rīga)
GND-Nummer
https://d-nb.info/gnd/5213750-8

Kongressteilnahme von

Seger, Hans